از مرحوم آیت الله بهجت (ره) پرسش شد که دست به هر شغلی میزنم ، ناکام می شوم ، برای بهبود درآمد و زیاد شدن روزی چه کنم !؟

به گزارش کلینیک روح درمانی، از مرحوم آیت الله بهجت (ره) پرسش شد که دست به هر شغلی میزنم ، ناکام می شوم ، برای بهبود درآمد و زیاد شدن روزی چه کنم !؟

ایشان در پاسخ فرمودند:

زیاد استغفار کنید و اگر نتیجه ندیدید ، بدانید یا کم استغفار کرده اید یا با اعتقاد کامل «استغفرالله» نگفته اید !

در روایات با هر سه لفظ آمده است که اگر کسی «ملازم» استغفار شد ، یا «پیوسته» استغفار کرد یا «زیاد» استغفار کرد، خداوند او را از هر هَمّ و غمّی رها می کند و از هر تنگنائی راه برون رفت برای وی قرار می دهد و از جایی که گمان نمی کرد ، روزی اش می دهد .

*نفس مطمئنّه ‌، ص ۵۴

پی دی افپرینت